(၁၈)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်…

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု
ကဃ-၆၄၃၄၂၅
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆု
ခ-၃၉၉၁၂၄
ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆု
ဎ-၅၀၂၉၃၈
ဒ-၉၉၉၆၀၃

ကျပ်သိန်း နှစ်ထောင်ဆု
ဍ-၆၉၅၉၃၀
ဟ-၉၅၉၈၅၇
သ-၆၅၀၁၇၁
ဟ-၃၁၂၄၁၀
ရ-၂၁၇၈၃၅
ရ-၅၁၂၆၁၉

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆု
ဇ-၅၄၉၂၃၃
ကက-၇၆၀၈၈၆
ဆ-၈၇၅၇၄၉
ကက-၁၅၅၀၇၉
လ-၇၃၃၁၂၁
မ-၆၇၄၇၇၀
ဏ-၄၀၁၉၇၇

ကျပ်သိန်းငါးရာဆု
တစ်ဆုမမီလိုက်ပါ
ဃ-၈၅၀၆၅၉
ည-၇၉၅၃၆၇
မ-၆၇၈၁၁၁
ဆ-၉၁၄၈၀၃
ဟ-၆၆၂၅၃၇
ဂ-၄၈၂၈၁၀
ဘ-၅၀၇၁၁၉
ကဂ-၄၀၃၃၈၆
ဘ-၉၅၀၃၀၇
ခ-၂၁၇၅၉၄
ကဆ-၇၇၉၄၆၄
ဂ-၂၉၉၀၁၇
ဌ-၅၉၃၁၅၉
သ-၉၃၅၈၃၄
ဍ-၇၃၆၆၉၀
ဌ-၂၉၉၇၈၉
ဍ-၉၃၈၈၃၃
ရ-၂၀၃၁၃၇

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာကျပ် (၃)သိန်းဆု
ဋ-၈၅၇၄၈
ဏ-၃၉၆၉၁
စ-၈၉၃၀၁
ကဆ-၈၀၁၄၇
ကခ-၈၃၁၃၉
က-၂၀၄၆၆
ကဆ-၈၂၃၇၅
င-၇၆၃၆၆
က-၁၆၇၄၀
ဠ-၃၆၈၈၈
ဈ-၃၁၃၁၃
သ-၈၁၄၉၃
ရ-၈၈၀၆၀
ဗ-၂၈၉၇၁
ကဃ-၇၄၄၇၇

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာကျပ်(၂)သိန်းဆု
ဝ-၅၀၈၀
ကဃ-၂၀၂၅
ဃ-၁၉၂၁
ကဆ-၇၄၂၈
ည-၈၉၁၀
ဖ-၉၄၈၉
ဒ-၉၃၅၇
ဍ-၁၂၈၁
ရ-၃၉၉၉
ဗ-၃၉၄၇
ကဂ-၃၀၈၂
ဓ-၆၈၀၆
ဈ-၆၅၅၄
ဏ-၉၁၃၇
ဓ-၁၅၃၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာကျပ်(၁)သိန်းဆု
ဠ-၇၇၂
ကဂ-၁၈၅
ကဂ-၉၉၇
စ-၁၅၅
ဏ-၇၅၄
ည-၇၉၀
ကဃ-၅၀၁
ကဃ-၈၉၃
ဏ-၉၄၈
ဓ-၆၇၄
ယ-၆၅၅
ဋ-၇၄၈
ဠ-၁၁၁
အ-၃၃၈
သ-၇၃၉
ဎ-၄၇၄
ဋ-၆၉၅
က-၁၅၅
ဓ-၇၈၀

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာကျပ်ငါးသောင်းဆု
ည-၁၁
ဝ-၄၈
ဝ-၈၅
ဍ-၉၇
ဋ-၈၄
ည-၉၅
ကဆ-၉၉
ဆ-၉၄
ဝ-၃၃
ခ-၂၀
ဌ-၄၀
ဎ-၉၆
ဆ-၆၅
ည-၉၁
ကဆ-၂၁
ဃ-၃၅
ဍ-၆၆
ဏ-၉၃
ဗ-၄၆
န-၆၃
ကျန်ဆုမဲများဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်

credit-khing shwe war